Komisje RUSS

 

Komisja RUSS do Spraw Socjalnych

Przewodniczący – Natalia Bączkiewicz

 • Opiniowanie aktów prawnych, zwłaszcza w kwestiach: Funduszu Pomocy Materialnej, kalendarza wypłat stypendiów, przyznawania miejsc w domach studenckich, wysokości wszelkich form stypendiów i zapomóg itp.;
 • Opracowanie Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej;
 • Kontaktowanie się RUSS ze starostami ekonomicznymi lat;
 • Poradnictwo i rozwiązywanie indywidualnych problemów studenckich z zakresu spraw socjalno-bytowych.

 

Przedstawiciel Rady Uczelnianej ds. Domów Studenckich – Urszula Szybowicz

 • Zapewnia łączność i współpracę pomiędzy Radą Uczelnianą a Radami Mieszkańców, mieszkańcami oraz Administracją domów studenckich;
 • Czuwa nad powołaniem Rad Mieszkańców Domów Studenckich;
 • Opiniuje wszelkie decyzje i działania Rady Uczelnianej, Władz Uczelni i Administracji domów studenckich, mające wpływ na funkcjonowanie mieszkańców domów studenckich;
 • Pracuje nad aktualizacją Regulaminu Domów Studenckich;

 

Przedstawiciel Rady Uczelnianej ds. Studentów Niepełnosprawnych  – Jan Rzątowski

 • Gromadzenie danych o studentach niepełnosprawnych oraz promowanie akcji przeznaczonych dla tych studentów;
 • Reagowanie na sygnały ze strony studentów oraz dbanie o ulepszenie warunków dla studentów niepełnosprawnych.

 

Komisja RUSS do Spraw Finansów

Przewodnicząca – Małgorzata Borowiak

 • Opracowanie podsumowania wydatków roku kalendarzowego;
 • Przeprowadzanie podziału funduszy na działalność studencką pomiędzy organizacje studenckie uczelni;
 • Prowadzenie bieżących rozliczań wydatków RUSS;
 • Podsumowanie wydatków związanych z akcjami organizowanymi przez RUSS;
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego dla Rektora (do końca marca każdego roku);

 

Komisja RUSS do Spraw Biurowych i Zarządzania Danymi

Przewodnicząca – Martyna Ratajczak

 • Zbieranie i porządkowanie danych, w szczególności: członków i wolontariuszy RUSS, przedstawicieli Samorządu Studenckiego we wszelkich gremiach, dane organizacji studenckich, uczelni poznańskich i uczelni medycznych na terenie całej Polski;
 • Prowadzenie biura RUSS, w tym m.in. zamawianie potrzebnych artykułów biurowych, wypożyczanie sprzętu, drukowanie kart do głosowań;
 • Adresowanie i wysyłanie korespondencji RUSS;

 

Komisja RUSS do Spraw Kultury

Przewodniczący – Aleksandra Makarewicz

 • Organizowanie imprez uczelnianych, np.: Otrzęsiny/Freshmen Party, spotkanie opłatkowe, Dr Miś Dzieciom, Bal Medyka, Poprawiny/Podkoziołek, Medykalia;
 • Organizowanie imprez wraz z Uczelniami poznańskimi – Juwenalia, Campusy akademickie itp;

 

Przedstawiciel RUSS ds. Chaty Studenckiej Jagoda – Marek Dorożyński

Koordynator ds. Wyjazdów Jagodowych – Maciej Dziermański

 • Organizowanie z ramienia Rady Uczelnianej wszelkich formy pobytu studentów oraz Władz Uczelni w Chacie Studenckiej Jagoda;
 • Kontrola aktualnego stanu technicznego, wyposażenia i projektów modernizacji Chaty Studenckiej Jagoda.

 

Przedstawiciel RUSS ds. Klubu Studenckiego Eskulap – Przemysław Rachubiński

 • Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy społecznością studencką a najemcami Klubu Studenckiego „Eskulap”;
 • Nadzorowanie z ramienia RUSS działalność Klubu Studenckiego „Eskulap”;
 • Organizowanie imprez studenckich na terenie Klubu Studenckiego „Eskulap”.

 

Przedstawiciel RUSS ds. Sponsoringu – Jakub Jaszewski

 • Planowanie działań mających na celu pozyskiwanie nowych sponsorów;
 • Dbanie o utrzymanie współpracy z dotychczasowymi sponsorami;

 

Komisja RUSS do Spraw Promocji

Przewodnicząca – Łucja Zielińska

 • Organizowanie spotkań z kandydatami na studia w ramach „drzwi otwartych” na wszystkich wydziałach;
 • Dbanie o aktualizację gablot Samorządu Studenckiego;
 • Przygotowanie informatorów multimedialnych oraz starterpaków dla nowoprzyjętych studentów;
 • Promowanie akcji RUSS oraz przybliżanie studentom działalności RUSS.

 

Komisja RUSS do Spraw Dydaktyki

Przewodnicząca – Katarzyna Piotrowska

 • Działanie na rzecz polepszenia jakości kształcenia na UMP poprzez analizę problemów, pracę koncepcyjną, usprawnienie przepływu informacji oraz zabieganie o wdrażanie efektywnych rozwiązań;
 • Rozwiązywanie problemów studenckich związanych z procesem nauczania, reagowanie na uwagi zgłaszane przez studentów;
 • Gromadzenie, opracowanie oraz przedstawianie opinii studentów na temat dydaktyki;
 • Reprezentowanie studentów w dialogu na temat kierunku zmian w nauczaniu. Opiniowanie regulacje i propozycje regulacji procesu dydaktycznego na wniosek Władz Uczelni, nauczycieli akademickich oraz z własnej inicjatywy;

 

Komisja RUSS do Spraw Informatyki

Przewodniczący – Przemysław Rachubiński

 • Prowadzenie i aktualizacja portalu internetowego www.samorzad.ump.edu.pl, świadcząc pozostałym komisjom pomoc w tym zakresie;
 • Nadzorowanie stanu technicznego sprzętu komputerowego w biurze RUSS;
 • Zabezpieczanie informacji RUSS w zasobach komputerowych i sieciowych;

 

Komisja RUSS do Spraw Kontaktów Międzyuczelnianych

Przewodnicząca – Barbara Dzięciołowska

 • Opracowanie i upowszechnianie zestawienia dostępnych przez RUSS wyjazdów oraz stypendiów zagranicznych dla studentów Uniwersytetu (gabloty, strona internetowa);
 • Opiniowanie umów międzyuczelnianych oraz Regulamin Wyjazdów Programu Socrates/Erasmus
 • Współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej;
 • Prowadzenie korespondencji obcojęzycznej.

 

Komisja RUSS do Spraw Nauczania w Języku Angielskim

Przewodnicząca – Karolina Frasunkiewicz

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81