Pomoc materialna

STYPENDIA

Nasza Uczelnia zapewnia pomoc mniej zamożnym studentom w postaci stypendiów

socjalnych lub, w przypadkach losowych, zapomogę. Zapoznaj się z Regulaminem

Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej Dla

Studentów UMP aby wiedzieć więcej. Znajdziesz go stronie Uczelni (www.ump.edu.pl)
w systemie WISUS>ADMINISTRACJA>SPRAWY STUDENCKIE.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Aby otrzymywać stypendium socjalne należy wypełnić wniosek (dostępny w systemie

informatycznym Uczelni po zalogowaniu do WISUS) i złożyć go wraz z wymaganymi

dokumentami w Dziale Spraw Studenckich do dnia wskazanego w komunikacie na ww. stronie.

 

 

JAKIE SĄ WYMAGANE DOKUMENTY? .

.

Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są odpowiednio:

a) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów lub ich braku osób określonych w §20 ust. 2 Regulaminu, za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który składany jest wniosek, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wzór zaświadczenia nr 1 w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych),

b) postanowienia pkt a) stosuje się również w przypadku, gdy wniosek składany jest po dniu pierwszym stycznia przypadającym w danym roku akademickim

c) zaświadczenie o pełnej wysokości poniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie zobowiązane są złożyć osoby, które w zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód.

d) oświadczenie osób określonych w §20 ust. 2 Regulaminu o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wzór zaświadczenia nr 2)

e) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór zaświadczenia nr 3)

Jeżeli członek rodziny jest bezrobotny, student do dokumentacji dołącza zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu. Jeżeli rodzic nie jest zarejestrowany, student musi przynieść zaświadczenie, że osoba nie widnieje w ewidencji Urzędu Pracy.

f) zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa / dziecka,

g) zaświadczenie od uczącego się współmałżonka o uczęszczaniu do szkoły,

h) dokument stwierdzający wiek rodzeństwa / dziecka do 7-go roku życia,

i) orzeczenie sądu o wysokości alimentów otrzymywanych przez studenta i jego rodzeństwo/dziecko, oraz pisemne oświadczenie, że jest to orzeczenie aktualnie obowiązujące co do wysokości alimentów,

j) orzeczenie sądu o rozwodzie rodziców studenta lub studenta,

k) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek,

l) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczaniu społecznym rolników.

 

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY?

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

a) studenta,

b) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, i będące na ich utrzymaniu. dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia , a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów,
do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

 

 

CO JEŚLI ZŁOŻĘ WNIOSEK PO TERMINIE WSKAZANYM W KOMUNIKACIE?

Możesz składać podanie przez cały rok. W przypadku złożenia wniosków o przyznanie świadczeniawymienionych po terminie wskazanym w corocznym komunikacie, świadczenia te  mogą być przyznane począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

 

ZAPOMOGA

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, pożar, powódź, narodziny dziecka, itp.

Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

a może się o nią ubiegać  nie później niż po upływie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

 

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Jest to kolejne ze świadczeń, o których mowa w Regulaminie Przyznawania i Ustalania

Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej Dla Studentów UMP. Ranking

Ubiegających się o to stypendium wyłania najlepszych studentów na poszczególnych

kierunkach. .

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie wymaganej średniej ocen za poprzedni rok akademicki lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych albo sportowych we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

a) zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, oraz uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00,

b) zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem jednego, do którego nie podszedł,
z przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, oraz uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,4,

c) zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i legitymuje się osiągnięciami na polu artystycznym lub sportowym na poziomie krajowym  albo międzynarodowym.

 

 

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Przydatne Pliki

Regulamin Funduszu Pomocy Materialnej, Procedury ubiegania się o stypendia, wysokości stawek stypendiów, terminy wypłat dostępne są w systemie WISUS -> ADMINISTRACJA-> SOCJALNE.


Brak aktualności...

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81