Rady Wydziałów

 
Na naszej Uczelni istnieją 4 wydziały. Na każdym z nich istnieje Rada Wydziału decydująca o istotnych dla danego wydziału sprawach, także o kwestiach dydaktyki, zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych, powołania kierowników katedr, klinik i zakładów. Kadencja Rady Wydziału trwa 4 lata, od 1 września roku, w którym przeprowadzono wybory.
 
Przewodniczącym Rady Wydziału jest Dziekan, który powołuje i przewodniczy spotkaniom Rady. Na mocy Ustawy studenci stanowią nie mniej niż 20% składu każdej Rady. Pozostali członkowie to pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz techniczni, którzy wybierani są w osobnych wyborach. Przedstawicieli studentów wybierają studenci danego wydziału. Wybory przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza.
 
Kandydat jednak nie zgłasza się tutaj sam. Jego kandydaturę musi zgłosić tzw delegat. Każda dziekańska grupa studencka może wybrać jednego delegata. Ta osoba na odpowiednim formularzu musi otrzymać poparcie 50%+1 osoby z danej grupy (więc jeśli grupa liczy 20 osób, to 11 osób musi się podpisać; zaś jeśli macie 8 osób to 5 itd.).(Wzór poprawnie wypełnionego formularza delegata). Jeżeli delegat ma poparcie odpowiedniej ilości osób ze swojej grupy dziekańskiej, to może zgłosić kandydaturę osoby do Rady Wydziału. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu. Delegat może zgłosić dowolną ilość kandydatów, może również zgłosić swoją kandydaturę. Każdy zgłoszony przez niego kandydat musi być z jego wydziału. (Wzór poprawnie wypełnionego formularza).
 
Po weryfikacji kandydatur i delegatów, Studencka Komisja Wyborcza wyznacza spotkanie wyborcze, podczas którego delegaci mają prawo głosu. Głosują oni na zgłoszonych wcześniej kandydatów. Każdy delegat może oddać swój głos na maksymalnie tyle osób, ile jest wakatów (jeśli są 3 wakaty i zagłosujesz na 1,2 lub 3 osoby, to Twój głos jest ważny. Jeśli zagłosujesz na 4 lub więcej, to głos nie jest ważny).
 
Ilość studenckich członków Rady Wydziału jest zależna od ogólnej ilości członków Rady i na każdym wydziale jest inna. Na każdą kadencję ilość członków zatwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza. Dlatego nie bądźcie zdziwieni, że na każdym wydziale podczas wyborów pojawią się różne ilości wakatów :)
 
 

Wybory uzupełniające

 
4 lata to bardzo długo dla studentów, większość w trakcie trwania kadencji kończy studia lub czasem rezygnuje. Dlatego też w trakcie trwania kadencji powstają wakaty. Są one wypełniane kolejnymi osobami z listy, których kandydatury zostały zgłoszone i uzyskały głosy. Jeżeli jednak na liście „rezerwowej” nie ma więcej studentów, Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające na konkretne miejsca (np. 4 wakaty na WNoZ). Zasady i tryb przeprowadzania wyborów jest identyczny jak w przypadku wyborów głównych, poza dwoma rzeczami:
 
1 wybieranych jest tyle osób, ile jest wakatów, a wybory przeprowadzane są na wydziałach, na których wakaty powstały.
2 osoby wybrane są członkami do końca trwającej kadencji, na którą zostali wybrani (czyli jeżeli wybory odbywają się w styczniu 2015 roku, to członkiem jesteś do 31.08.2016 roku, czyli do końca kadencji 2012-2016).
 
UWAGA! Delegat może zarówno zgłosić kandydata do Rady Wydziału i Senatu. Na kandydatów do tych organów głosują te same osoby (delegaci danego Wydziału). Nie można się zgłosić jako delegat jedynie do wyborów na członków Rady Wydziału czy Senatu. Delegat ma obowiązek wstawić się w terminie wyznaczonym przez Studencką Komisję Wyborczą podczas wszystkich organizowanych wyborów.
 
UWAGA! Załączone formularze i wzory mają charakter poglądowy. Podczas wyborów należy korzystać z aktualnych formularzy, które udostępnia Studencka Komisja Wyborcza.
 
Jeżeli w trakcie wyborów lub przed nimi będziecie mieli pytania lub wątpliwości, to zgłaszajcie się do Studenckiej Komisji Wyborczej. Ta w trakcie wyborów ma dyżury, podczas których oprócz złożenia odpowiednich formularzy, możecie zaczerpnąć informacji i rozwiać wszelkie wątpliwości.

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81