Senat

 
Najważniejszym organem naszej Uczelni jest Senat, który decyduje o kluczowych dla Uniwersytetu sprawach. Podejmuje uchwały związane ze szpitalami klinicznymi, finansami Uczelni, zatwierdzeniem kierowników jednostek, powołaniem komisji senackich, zatwierdzeniem Regulaminu Studiów, zasad rekrutacji, odpłatności za studia itd. Kadencja Senatu trwa 4 lata, od 1 września roku, w którym przeprowadzono wybory.
 
Przewodniczącym Senatu jest Rektor, który powołuje i przewodniczy spotkaniom Senatu. Na mocy Ustawy studenci stanowią nie mniej niż 20% składu każdej Senatu. Pozostali członkowie to pracownicy naukowo-dydaktyczni w ilości i stopniu określonym w Statucie Uczelni. Przedstawicieli studentów wybierają studenci danego wydziału. Wybory przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza. Z każdego wydziału w Senacie są miejsca dla 2 studentów (łącznie 8).
 
Kandydat jednak nie zgłasza się tutaj sam. Jego kandydaturę musi zgłosić tzw delegat. Każda dziekańska grupa studencka może wybrać jednego delegata. Ta osoba na odpowiednim formularzu musi otrzymać poparcie 50%+1 osoby z danej grupy (więc jeśli grupa liczy 20 osób, to 11 osób musi się podpisać; zaś jeśli macie 8 osób to 5 itd.). (Wzór poprawnie wypełnionego formularza delegata grupy). Jeżeli delegat ma poparcie odpowiedniej ilości osób ze swojej grupy dziekańskiej, to może zgłosić kandydaturę osoby do Senatu. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim formularzu. Delegat może zgłosić dowolną ilość kandydatów, może również zgłosić swoją kandydaturę. Każdy zgłoszony przez niego kandydat musi być z jego wydziału. (Wzór poprawnie wypełnionego formularza na członka Senatu).
 
Po weryfikacji kandydatur i delegatów, Studencka Komisja Wyborcza wyznacza spotkanie wyborcze, podczas którego delegaci mają prawo głosu. Głosują oni na zgłoszonych wcześniej kandydatów. Każdy delegat może oddać swój głos na maksymalnie tyle osób, ile jest wakatów (jeśli są 3 wakaty i zagłosujesz na 1,2 lub 3 osoby, to Twój głos jest ważny. Jeśli zagłosujesz na 4 lub więcej, to głos nie jest ważny).
 
UWAGA! Delegat może zarówno zgłosić kandydata do Rady Wydziału i Senatu. Na kandydatów do tych organów głosują te same osoby (delegaci danego Wydziału). Nie można się zgłosić jako delegat jedynie do wyborów na członków Rady Wydziału czy Senatu. Delegat ma obowiązek wstawić się w terminie wyznaczonym przez Studencką Komisję Wyborczą podczas wszystkich organizowanych wyborów.
 
 
Wybory uzupełniające

 
4 lata to bardzo długo dla studentów, większość w trakcie trwania kadencji kończy studia lub czasem rezygnuje. Dlatego też w trakcie trwania kadencji powstają wakaty. Są one wypełniane kolejnymi osobami z listy, których kandydatury zostały zgłoszone i uzyskały głosy. Jeżeli jednak na liście „rezerwowej” nie ma więcej studentów, Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające na konkretne miejsca (np. 1 wakat na WF). Zasady i tryb przeprowadzania wyborów jest identyczny jak w przypadku wyborów głównych, poza dwoma rzeczami:
 
1 wybieranych jest tyle osób, ile jest wakatów, a wybory przeprowadzane są na wydziałach, na których wakaty powstały.
2 osoby wybrane są członkami do końca trwającej kadencji, na którą zostali wybrani (czyli jeżeli wybory odbywają się w styczniu 2015 roku, to członkiem jesteś do 31.08.2016 roku, czyli do końca kadencji 2012-2016).
 
UWAGA! Załączone formularze i wzory mają charakter poglądowy. Podczas wyborów należy korzystać z aktualnych formularzy, które udostępnia Studencka Komisja Wyborcza.
 
Jeżeli w trakcie wyborów lub przed nimi będziecie mieli pytania lub wątpliwości, to zgłaszajcie się do Studenckiej Komisji Wyborczej. Ta w trakcie wyborów ma dyżury, podczas których oprócz złożenia odpowiednich formularzy, możecie zaczerpnąć informacji i rozwiać wszelkie wątpliwości.

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81