Program Erasmus+

 

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Młodzi ludzie, studenci i dorośli będą mieli możliwość, aby zdobyć doświadczenie i umiejętności studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+.


W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:


Akcja 1: Mobilność edukacyjna
Wyjazdy studentów:
- w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
- w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów).
W nowym programie możliwe będzie skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą.
Wyjazdy pracowników Uczelni:
- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
- w celach szkoleniowych


Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk


Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

 
 

Erasmus +, a LLP Erasmus – co nowego?

 

Co roku wielu studentów naszej uczelni rozważa możliwość wyjazdu za granicę, żeby tam, w nowym otoczeniu, odbyć fragment swoich studiów. Najważniejszą zmiana jak zaszła przy przejściu z LLP Erasmus na Erasmus + jest możliwość kilku wyjazdów w trakcie studiów maksymalnie do 24 miesięcy w trakcie ich trwania. Można dzielić tę liczbę miesięcy dowolnie na praktyki i studia zachowując zasadę, że 1 wyjazd na studia jest nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12. W przypadku praktyk odpowiednio 2 miesiące i 12 miesięcy.

Czas spędzony w obcym kraju jest dobrą okazją, żeby poznać nie tylko nowych ludzi, ale i kulturę danego miejsca, czy też poprawić swoją znajomość języka.

Ile osób myśli na temat wyjazdu – tyle różnych powstaje pytań związanych z samym wyjazdem. Gdzie się zgłosić, jakie wymagania trzeba spełniać, jaki język, jaka średnia, jakie dokumenty do rekrutacji, (itp.)?

Mam nadzieję, że tu znajdziecie wskazówki, które ułatwią wam ubieganie się o stypendium :) .

 

Od czego zacząć?

 

Co roku, na przełomie stycznia i lutego, ogłaszana jest rekrutacja na wyjazd na stypendium w kolejnym roku akademickim. Rekrutację organizuje Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, który swą siedzibę ma w głównym gmachu uczelni – na ul. Fredry 10, i tam też składa się wszelkie papiery i załatwia formalności związane z wyjazdem.

Przy okazji rekrutacji podawane są kraje/miasta, do których można wyjechać, oraz liczba osób, które mogą się zakwalifikować. W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy studenci Uniwersytetu Medycznego – stacjonarni i niestacjonarni – trzeba jednak dokładnie przejrzeć, jakie umowy zagraniczne zostały zawarte na przyszły rok i dokąd można wyjechać – ma to wpływ na warunki rekrutacji. Zawsze jest też określone, z jakiego kierunku studenci mogą wyjechać do jakiego miasta.

 

Rekrutacja?

 

Przy ogłaszaniu rekrutacji, podawane są warunki, jakie trzeba spełniać, aby ubiegać się o wyjazd, jak również lista dokumentów, jakie trzeba złożyć.

Przede wszystkim należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, w którym umieszczacie swoje dane osobowe oraz wskazujecie kraj, w którym byście chcieli studiować. Do tego potrzebny będzie też list motywacyjny, w którym należy uzasadnić, dlaczego to wy, a nie kto inny, nadaje się na wyjazd.

Żeby móc wziąć udział w rekrutacji potrzebujecie również zaświadczenia z dziekanatu o średniej waszych ocen ze wszystkich lat studiów – i co ważne – ta średnia musi wynosić przynajmniej 3,5. Jeśli nie spełniacie tego warunku – wasze podanie zostanie automatycznie odrzucone…

Oprócz tego – należy wykazać się znajomością języka obcego. Potwierdzić może to zaświadczenie wystawione przez Studium Języków Obcych, lub wasz certyfikat językowy na poziomie przynajmniej B2 (np. FCE/CAE/CPE z angielskiego czy ZD/ZMP/ZOP z niemieckiego). Nie liczą się przy tym oceny z języka obcego wpisane do indeksu czy zaświadczenia o ukończeniu prywatnego kursu językowego.

W zależności od kraju, do którego możecie wyjechać – wymagana jest znajomość różnych języków. Np. przy wyjeździe do Danii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Turcji, Czech, Węgier – wystarczy znajomość angielskiego. Przy rekrutacji do Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Włoch – niezbędna jest znajomość tych języków, ze względu na to, że niemiecki/hiszpański/portugalski czy włoski są językami wykładowymi i w tych krajach nie ma możliwości odbywania zajęć po angielsku!

Pozostałe dokumenty, które można złożyć, to głównie potwierdzenie waszej pracy na rzecz uczelni czy pracy naukowej, w tym m.in. potwierdzenie:

 • współpracy z RUSS UMP,
 • pracy w kołach naukowych,
 • prezentacji prac naukowych i ich publikacji,
 • reprezentacji Uczelni w Senacie, Radzie Wydziału
 • działalności w organach i komisjach Uczelni
 • osiągnięć sportowych na poziomie mistrzostw Polski
 • odbycia dodatkowych kursów i szkoleń związanych z kierunkiem studiów
 • studiów na innych kierunkach
 • pracy wolontaryjnej
 • opieki nad studentami zagranicznymi (co możecie uczynić, współpracując z naszym Erasmus Centre :-) ).

Wszystkie udokumentowane przez was osiągnięcia czy dodatkowa działalność – zostaną ocenione przez Komisję Rekrutacyjną, wg klucza, który możecie znaleźć tutaj.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie zaświadczenia zawierały dokładny przedział czasu jaki działacie np. w AZS czy w wolontariacie, gdyż tylko praca trwającą rok (kalendarzowy nie akademicki) jest brana pod uwagę w rekrutacji.

Wyniki rekrutacji przedstawiane są po około tygodniu. Jeżeli będzie za mało chętnych i nie zostaną wykorzystane wszystkie miejsca dostępne w rekrutacji – zostanie ona powtórzona w kwietniu/maju, w celu uzupełnienia wolnych miejsc – co w ostatnich latach kilkakrotnie się zdarzyło :) .

 

Dostałem/am się na stypendium – co teraz?

 

Jeśli przebrnęliście przez etap rekrutacji i dostaliście się na wymarzony wyjazd – to jeszcze nie koniec – przed wami jeszcze trochę papierologii!

Osoba wyjeżdżająca za granicę, oprócz zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na naszej Uczelni, musi również wysłać zgłoszenie do Uczelni zagranicznej, na której zamierza studiować. Przy wyjeździe na 1 semestr, można wysłać zgłoszenie na semestr zimowy lub letni, natomiast gdy mamy możliwość wyjazdu na cały rok – aplikację trzeba złożyć już na semestr zimowy i to w terminach określonych przez uczelnię przyjmującą.

Wymagane jest również ułożenie programu studiów, zwanego Learning Agreement, który chce się realizować podczas stypendium. Przedmioty w nim określone, trzeba będzie zrealizować za granicą, będzie to stanowiło podstawę do zaliczenia ich na naszej uczelni. Programu studiów nie układa się wg własnego widzimisię, musi on zostać zaakceptowany przez Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus+.

Samo zakwalifikowanie się do Programu Erasmus+ na naszej uczelni, nie stanowi podstawy do wyjazdu. Konieczne jest również potwierdzenie z Uczelni zagranicznej, o przyjęciu naszego zgłoszenia i zaakceptowaniu go. Jeśli taką informację otrzymamy – praktycznie wszystko już gotowe :-) .

Na koniec pozostaje jeszcze tylko podanie o akademik, należy jednak pamiętać, że niektóre uczelnie nie akceptują tego formularza – tylko przygotowują własny, którego trzeba szukać już na stronach odpowiednich uniwersytetów.

 

Praktyki?

 

Oprócz wyjazdu na stypendium – możecie też spróbować wyjechać na Praktyki w Programie Erasmus+. Rekrutacja na praktyki odbywa się w tym samym czasie, co na stypendium, z małymi różnicami:

 • wśród dokumentów potrzebne jest dodatkowo potwierdzenie z wybranego przez was miejsca praktyk, że będziecie mogli je tam odbywać, wraz z określonym zakresem praktyk
 • praktyka może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu kształcenia), konieczna jest akceptacja wyjazdu studenta przez opiekuna praktyk danego wydziału, potwierdzona podpisem opiekuna praktyk na składanych dokumentach

 

Finanse?

 

Jeśli martwicie się o kwestie finansowe, pamiętajcie, że osoby, które zakwalifikują się na wyjazd otrzymują od Unii Europejskiej stypendium na każdym miesiąc pobytu za granicą do 5 miesięcy (do jednego semestru). Natomiast w ramach praktyk dofinansowywane są tylko 2 miesiące. Np. w roku akademickim 2014/2015 jest to:

 • Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 1. studia 500€,
 2. praktyki 600€.
 • Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 1. studia 400€,
 2. praktyki 500€.
 • Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
 1. studia 300€,
 2. praktyki 400€.

Osoby uprawnione do stypendium socjalnego otrzymają dodatkowo 200€ na każdy miesiąc pobytu dotyczącego wyjazdu na studia.

Jeśli przeszliście całą ścieżkę i szykujecie się właśnie do wyjazdu – nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć wam powodzenia w nowym miejscu :-) .

Jeśli zaś tym razem wam się nie udało, próbujcie dalej! Udział w stypendium Erasmus+ jest czymś naprawdę wartym polecenia, każdy powinien tego spróbować!

 

Więcej informacji możecie uzyskać w:

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

faks. (061) 8546059; (061) 8546268

I piętro, pokój 122

albo w Regulamin Erasmus +

 

Zapraszamy również do współpracy z Erasmus Centre!

erasmus.centre@gmail.com


Erasmusowy konkurs fotograficzny

25
mar
2016

Już teraz ogłaszamy na naszej Uczelni Erasmusowy konkurs fotograficzny! Wyślij do nas zdjęcie wraz z zabawnym komentarzem obrazujące miejsce, w którym spędziłeś niezapomniane chwile podczas stypendium! Piękne miasto, cudowni ludzie, niepowtarzalna kuchnia [...]

więcej

DZIEŃ PROGRAMU ERASMUS +

24
mar
2016

STUDENCIE! Nadchodzi wielkie wydarzenie, DZIEŃ PROGRAMU ERASMUS + na naszej Uczelni!! Zapraszamy wszystkich byłych, obecnych i przyszłych stypendystów do wzięcia udziału w tym święcie,które odbędzie się 12 maja 2016r. w Centrum Biologii [...]

więcej

REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+ – STUDIA I PRAKTYKI

04
lut
2016

REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+ – STUDIA I PRAKTYKI Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na stypendia w ramach programu Erasmus+ odbywa się w dniach 18.01-29.02.2016. Nabór dotyczy roku akademickiego 2016/17, wyjazdów zarówno w celu [...]

więcej

Nabór uzupełniający na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15

30
wrz
2014

  W dniach 01.20.2014 – 24.10.2014 odbędzie się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki drugim semestrze roku akademickiego 2014/15.   Wolne miejsca na studia dostępne są dla studentów następujących kierunków: [...]

więcej

©2013 Copyright RUSS UMP. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja strony i administracja: Kulikowski-it.pl

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
D.S. "Medyk", pok. 018, ul. Rokietnicka 4, tel. 61 658 42 75, fax 61 658 42 81