< Cofnij

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału i Senatu Uczelni

Częściowo po wyborach na delegatów grup studenckich przyszedł czas na uzupełnienie wakatów do Rad Wydziału oraz Senatu uczelni!

Co należy do zadań Senatu? Głównie zadania legislacyjne na naszej Uczelni, czyli m.in.

 1. Uchwalanie Statutu Uczelni,
 2. Regulaminu Studiów,
 3. opiniowanie kandydatów na rektora,
 4. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni,
 5. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne,
 6. ustalanie programu studiów,
 7. wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez rektora albo przez co najmniej 5 członków senatu.

Spotkanie Senatu odbywa się raz w miesiącu.

Co należy do zadań Rady Wydziału? Zgodnie ze Statutem Uczelni Rada Wydziału:

 1. ustala ogólne kierunki działania wydziału;
 2. wnioskuje w sprawach dotyczących organizacji, funkcjonowania i rozwoju wydziału;
 3. dokonuje systematycznej oceny działalności dydaktycznej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziału;
 4. ocenia działalność dziekana oraz zatwierdza roczne sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
 5. przygotowuje i przedstawia senatowi opinie w ważnych sprawach dotyczących wydziału;
 6. powołuje komisje wydziałowe.

Spotkanie Rady Wydziału odbywa się raz w miesiącu.

Jak się zgłosić na przedstawiciela studentów?

Rada Wydziału
Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową na przedstawiciela studentów do Rady Wydziału (należy uzyskać 3 podpisy poparcia studentów ze swojego Wydziału) i dostarczyć ją do Centrum Kongresowo Dydaktycznego przy schodach do Wypożyczalni w trakcie dyżuru Studenckiej Komisji Wyborczej. Prawo zgłaszania kandydatur mają studenci pochodzący z danego Wydziału.

Liczba wakatów na poszczególnych Wydziałach:

W tym miejscu znajdziecie kartę do zbierania podpisów pod kandydaturą na członka Rady Wydziału.

W punkcie 2 należy wpisać "student" lub jeśli pełnisz jakąś dodatkową funkcję to np. starosta. W punkcie 4 należy wpisać, ile lat już jesteś na Uczelni (czyli, na którym roku jesteś np. 4 rok).

Senat
Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową na przedstawiciela studentów do Senatu i dostarczyć ją do do Centrum Kongresowo Dydaktycznego przy schodach do Wypożyczalni w trakcie dyżuru SKW. Prawo zgłaszania kandydatur mają studenci pochodzący z danego Wydziału (grupy kierunków). Liczba wakatów w Senacie wynosi odpowiednio:

W tym miejscu znajdziecie kartę do zbierania podpisów pod kandydaturą na członka Senatu.

Kiedy możecie składać swoje kandydatury w biurze RUSS?

Wyboru przedstawicieli studentów zarówno do Senatu i Rad Wydziałów dokonują Delegaci grup studenckich z danego Wydziału na spotkaniu wyborczym w dniu 28.11.2022.

Pełne komunikaty Studenckiej Komisji Wyborczej: 
https://samorzad.ump.edu.pl/komunikatywyborcze 

 

Jednocześnie przypominamy, że wciąż istnieje możliwość składania swoich kandydatur na stanowisko delegata grupy podczas dyżuru Studenckiej Komisji Wyborczej w dniu 17.11.2022r. w godzinach 17:00-19:00 przy wejściu do Wypożyczalni.

W razie problemów, pytań, wątpliwości - prosimy o kontakt na adres e-mail: skwumpedupl@gmail.com lub samorzad@ump.edu.pl

Czekamy na Wasze zgłoszenia! :)