Kredyt Studencki

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.


Cały rok na decyzję!

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.


Kredyt studencki – ile i dla kogo?

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł (stan na rok akademicki 2021/2022). Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.

Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.


Gdzie złożyć wniosek?

Aktualnie wniosek można składać w następujących instytucjach:
→ PKO Bank Polski S.A.,
→ Bank PEKAO S.A.,
→ Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
→ SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).


Spłata – dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.

Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.

Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!


Problem ze spłatą to nie problem

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Informacja za: Ministerstwo Edukacji i Nauki, 24.10.2021, Dane źródłowe: Kredyty studenckie - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Po więcej informacji:
- Konstytucja dla Nauki: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rozporzadzenie-prostudenckie-czyli-wszystko-o-nowych-kredytach
- Ministerstwo Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

Umorzenia kredytów studenckich – zasady:

Zasady umarzania kredytów studenckich określa art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468).

 1. Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kredyt studencki może być umorzony: częściowo – w przypadku wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę albo szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, w całości – w przypadku trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, śmierci kredytobiorcy.
 2. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów studenckich na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez instytucję kredytującą:
  w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
  w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
  w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%
  – najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim. Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwej instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora instytutu badawczego, instytutu PAN, instytutu międzynarodowego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego albo prezydenta federacji, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień złożenia w instytucji kredytującej wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia w szkole doktorskiej.
 3. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia kredytobiorca może złożyć do ministra wniosek o umorzenie kredytu studenckiego, jeżeli po zawarciu umowy o kredyt studencki znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu skutkującego koniecznością korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub zdarzeniem losowym powodującym długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą lub niepełnosprawnością kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem jego rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę. W wyżej wskazanym przypadku minister może umorzyć część kredytu studenckiego pozostałego do spłaty na dzień wydania decyzji administracyjnej o umorzeniu (§ 14 ust. 3 pkt 1).
 4. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia kredytobiorca może złożyć do ministra wniosek o umorzenie kredytu studenckiego, jeżeli po zawarciu umowy o kredyt studencki trwale utracił zdolność do spłaty zobowiązań spowodowaną w szczególności całkowitą i nieodwracalną niezdolnością kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług przynoszących przychód lub wynagrodzenie. W wyżej wskazanym przypadku minister może umorzyć całość kredytu studenckiego pozostałego do spłaty na dzień wydania decyzji administracyjnej o umorzeniu (§ 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).
 5. Do wniosku o umorzenie kredytu studenckiego przez ministra kredytobiorca dołącza dokumenty potwierdzające wystąpienie ww. okoliczności, m.in:
  1. opis sytuacji życiowej/uzasadnienie wniosku,
  2. kopię umowy o kredyt studencki,
  3. zaświadczenie z instytucji kredytującej potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku lub kopię harmonogramu spłaty kredytu,
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. dokumenty potwierdzające sytuację materialną kredytobiorcy i członków najbliższej rodziny w szczególności:
   1. zaświadczenia z miejsca zatrudnienia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie,
   2. w przypadku osób bezrobotnych: kopia decyzji właściwego urzędu pracy o uznaniu kredytobiorcy lub członka jego rodziny za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku lub aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
   3. kopie aktualnych decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
   4. zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy społecznej o spełnianiu przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
   5. informacje o innych uzyskiwanych dochodach (np. renty socjalne, rodzinne, z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, alimenty, zaświadczenia o wysokości stypendiów, inne pobierane świadczenia, dochód uzyskiwany z gospodarstwa rolnego, dochód uzyskiwany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
   6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niezdolności do pracy kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
   7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego choroby lub niepełnosprawności),
   8. dokumenty potwierdzające stan zdrowia kredytobiorcy lub członka rodziny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego choroby lub niepełnosprawności),
   9. dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.
 6. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem spłaty wraz z harmonogramem spłaty kredytu z instytucji kredytującej.
 7. Do wniosku o umorzenie kredytu studenckiego przez Ministra Edukacji i Nauki należy dołączyć oświadczenia (kredytobiorcy i członków rodziny) w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru. Wniosek wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń należy przesłać na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki, Departament Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.
 8. Zgodnie z przepisem § 15 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia instytucja kredytująca może umorzyć kredyt studencki w całości w przypadku śmierci kredytobiorcy – na podstawie aktu zgonu lub przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy – po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków prawnych dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy. Instytucja kredytująca dokonuje umorzenia w terminie 30 dni odpowiednio od dnia otrzymania aktu zgonu lub stwierdzenia wyczerpania środków prawnych dochodzenia roszczeń.

Informacja za: Ministerstwo Edukacji i Nauki, 24.10.2021, Dane źródłowe: Umorzenia kredytów studenckich - zasady - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Materiały do wniosku o umorzenie kredytu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady

W razie jakichkolwiek pytań

Skontaktuj się z nami :