Pomoc Materialna


STYPENDIA

Nasza Uczelnia zapewnia pomoc mniej zamożnym studentom w postaci stypendiów socjalnych lub, w przypadkach losowych, zapomogi. Aby wiedzieć więcej, zapoznaj się z Regulaminem  przyznawania i ustalania wysokości świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla  studentów UMP. Znajdziesz go:

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Aby otrzymywać stypendium socjalne należy  wypełnić  wniosek (dostępny w systemie

informatycznym Uczelni  po zalogowaniu do  WISUS) i złożyć go wraz  z wymaganymi

dokumentami w Dziale Spraw Studenckich do dnia wskazanego w komunikacie na ww. stronie.                                    

 

JAKIE SĄ WYMAGANE DOKUMENTY?                                                                       

 1. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów lub ich braku osób określonych w § 20 ust. 2 Regulaminu FPM, za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który składany jest wniosek, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 2. Zaświadczenie o pełnej wysokości poniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie zobowiązane są złożyć osoby, które w zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód.
 3. Oświadczenie osób określonych w §20 ust. 2 Regulaminu FPM o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 4. Oświadczenie członków rodziny o wysokości innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który składany jest wniosek,
 5. Jeżeli członek rodziny jest bezrobotny - zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu. Jeżeli rodzic nie jest zarejestrowany- zaświadczenie, że osoba nie widnieje w ewidencji Urzędu Pracy.
 6. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa / dziecka,
 7. Zaświadczenie od uczącego się współmałżonka o uczęszczaniu do szkoły,
 8. Dokument stwierdzający wiek rodzeństwa / dziecka do 7-go roku życia,
 9. Orzeczenie sądu o wysokości alimentów otrzymywanych przez studenta i jego rodzeństwo/dziecko, oraz pisemne oświadczenie, że jest to orzeczenie aktualnie obowiązujące co do wysokości alimentów,
 10. Orzeczenie sądu o rozwodzie rodziców studenta lub studenta,
 11. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który składany jest wniosek,
 12. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczaniu społecznym rolników.

 

Wydziałowa  Komisja  Stypendialna  po  obliczeniu  dochodu  na  członka  rodziny  decyduje

o przyznaniu stypendium lub stypendium o zwiększonej wysokości.

 

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY?

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. a) studenta,
 2. b) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia , a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. c) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

CO, JEŚLI ZŁOŻĘ WNIOSEK PO TERMINIE WSKAZANYM W KOMUNIKACIE?

Możesz składać wniosek przez cały rok. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie świadczeń po terminie wskazanym w corocznym komunikacie, świadczenia te  mogą być przyznane począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Informacje o progu dochodu na członka rodziny, od którego można otrzymać stypendium socjalne oraz stawki stypendiów, znajdziesz w systemie WISUS >ADMINISTRACJA > SPRAW STUD. >SOCJALNE.

 

 

ZAPOMOGA                                                                                                                               

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, pożar, powódź, narodziny dziecka, itp.

Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim, a może ubiegać się o nią nie później niż po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

 

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW                                   .

Jest to  kolejne  ze świadczeń, o  których mowa w Regulaminie przyznawania  i ustalania

wysokości świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UMP. Ranking

ubiegających się o to stypendium wyłania najlepszych studentów na poszczególnych

kierunkach.                                          

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 1. Zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, oraz uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00,
 2. Zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem jednego, do którego nie podszedł, z przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, oraz uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,4 ,
 3. Zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku

egzaminem i legitymuje się osiągnięciami na polu naukowym, artystycznym lub sportowym na poziomie krajowym albo międzynarodowym,

 1. Zaliczył pierwszy rok studiów (nie dotyczy studiów II stopnia).
 2. Został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
 3. Wypełnił wniosek w systemie informatycznym Uczelni po zalogowaniu do WISUS

Szczegółowy spis osiągnięć i punktację znajdziesz w regulaminie.

Szczegółowe informacje na temat procedur składania wniosków można znaleźć na stronie www.ucos.ump.edu.pl -> STYPENDIA

W razie jakichkolwiek pytań

Skontaktuj się z nami :